Наукова спеціалізація  та профіль роботи інституту

Основними напрямками профільної діяльності Державного підприємства «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації у хімічній промисловості» є такі:

  • проведення техніко-економічних досліджень з окремих проблем розвитку хімічної промисловості України;
  • проведення науково-аналітичних та прогнозних досліджень, розробка аналітичних та інформаційних матеріалів про стан хімічного комплексу та скляної промисловості України, участь у розробці профільних державних та галузевих науково-технічних програм;
  • проведення наукових досліджень з визначення викидів гідрофторвуглеців (ГФВ), перфторвуглеців (ПФВ) та гексафториду сірки (ГФС), викидів вуглекислого газу при виробництві та споживанні окремих видів хімічної продукції (розрахунки викидів здійснюються в рамках розробки та моніторингу Національного кадастру викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні відповідно до Кіотського протоколу);
  • інформаційно-аналітична діяльність, розробка аналітичних (кон’юнктурних, технологічних, патентних, екологічних) досліджень та оглядів з проблем розвитку хімічної промисловості, хімічної технології, екології хімічних виробництв, профільних товарних ринків;
  • надання консультативно-інформаційних послуг для прийняття управлінських рішень, проведення секторальних маркетингових досліджень товарних ринків хімічної ї продукції;
  • здійснення науково-консультативного обслуговування з проблем європейського законодавства REACH та CLP, проведення науково-практичних семінарів з актуальних проблем REACH/CLP, розробка SDS/eSDS та програмного забезпечення для паспортизації виробництва небезпечних хімічних речовин і небезпечних сумішей та ін.;
  • проведення досліджень та здійснення розробок у сфері технічного регулювання виробництва та обігу хімічної продукції в Україні, гармонізації національних стандартів щодо технічних вимог та методів аналізу хімічної продукції з міжнародними та європейськими стандартами, імплементація Регламентів REACH/CLP та світових підходів (програми SAICM/GPS/GHS) в національне хімічне законодавство;
  • розробка спільно з Союзом хіміків України проектів національних технічних регламентів «Щодо безпеки та захисту хімічної продукції» та «Щодо класифікації небезпеки, попереджувального маркування та пакування хімічної продукції»;
  • підготовка і друк науково-виробничого видання «Хімічна промисловість України»;
  • надання інформаційних та поліграфічних послуг.

 

Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної  інформації у хімічній промисловості» здійснює виключно  діяльність, яка відповідає його основному науковому профілю, статутним напрямкам діяльності, затвердженому фінансовому плану та стратегічному плану розвитку   наукової установи.